วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การใช้ฟังก์ชัน EDATE เขียนสูตร

การใช้ฟังก์ชัน EDATE เขียนสูตร
ผลลัพธ์ : ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ ที่เป็นจำนวนเดือนที่ระบุก่อน หรือหลังวันที่เริ่มต้น เช่น การหาวันครบกำหนดชำระเงิน หรือการนัดหมาย โดยมีจำนวนเดือนเป็นตัวกำหนด
ตัวแปรอาร์กิวเมนต์ : EDATE(start_date,months)
อาร์กิวเมนต์ start_date คือ วันที่เริ่มต้น โดยระบุเป็นแบบข้อความ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่สูตรของฟังก์ืชัน
อาร์กิวเมนต์ months คือ จำนวนเดือนก่อน หรือหลังวันที่เริ่มต้น หากเป็นจำนวนเต็มบวก หมายถึงวันที่ในอนาคต หรือหากเป็นจำนวนเต็มลบ หมายถึงวันที่ที่ผ่านมาแล้ว
 
ข้อควรทราบ :
  • Excel จะเก็บข้อมูลวันที่ในลักษณะเป็นอันดับ (serial_number) โดยจะนับเริ่มต้นอันดับที่ 1 วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1900 หรือพ.ศ. 2443 (ในระบบ Windows) เช่น วันที่ 28 March 2012 เป็นอันดับที่ 40996 (วิธีการแสดงเป็นอันดับที่ให้ Format Cell เป็น General)
  • ถ้า start_date ไม่ใช่วันที่ ที่ถูกต้อง excel จะแสดงผลลัพธ์เป็น #VALUE!
  • ถ้า months เป็นตัวเลขทศนิยม excel จะตัดเศษนั้นทิ้ง
ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน EDATE เขียนสูตร


 
หมายเหตุ :
การเขียนสูตร โดยใช้ฟังก์ชัน DATE() ได้ผลลัพธ์เป็นการแปลงตัวเลข วัน เดือน ปี ให้เป็นรูปแบบวันที่
การเขียนสูตร โดยใช้ฟังก์ชัน TODAY() ได้ผลลัพธ์เป็นวันที่ปัจจุบัน

<Key Word สำหรับค้นหาบทความนี้> เรียน Excel, เรียน เขียนสูตร Excel, คำนวณ Excel, Excel Advance, สอน Excel>

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การใช้ฟังก์ชัน DAYS360 เขียนสูตร

การใช้ฟังก์ชัน DAYS360 เขียนสูตร
ผลลัพธ์ : คำนวณหาระยะเวลาเป็นจำนวนวัน โดยให้ 1 เดือนมี 30 วันเท่ากัน
ตัวแปรอาร์กิวเมนต์ : DAYS360(start_date,end_date,[method])
อาร์กิวเมนต์ start_date คือ วันที่เริ่มต้น โดยระบุเป็นแบบข้อความ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่สูตรของฟังก์ืชัน
อาร์กิวเมนต์ end_date คือ วันที่สิ้นสุด โดยระบุเป็นแบบข้อความ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่สูตรของฟังก์ชัน
อาร์กิวเมนต์ method คือ การระบุให้ excel ใช้วิธีการคำนวณแบบ U.S. หรือ European
ระบุเป็น FALE หรือเว้นว่างไม่ระบุ หมายถึงใช้วิธีการคำนวณแบบ U.S. โดยนับวันที่เริ่มต้น จนถึงวันที่ก่อนวันสิ้นสุด 1 วัน
ระบุเป็น TRUE หมายถึงใช้วิธีการคำนวณแบบ European โดยนับวันที่หลังวันเริ่มต้น 1 วัน จนถึงวันที่ก่อนวันสิ้นสุด 1 วัน

ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน DAYS360 เขียนสูตร
<Key Word สำหรับค้นหาบทความนี้> เรียน Excel, เรียน เขียนสูตร Excel, คำนวณ Excel, Excel Advance, สอน Excel>


วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การเขียนสูตรฟังก์ชัน DAY

การเขียนสูตรฟังก์ชัน DAY

ผลลัพธ์ : ส่งกลับตัวเลขเป็นวันในแต่ละเดือน
ตัวแปรอาร์กิวเมนต์ : DAY(serial_number)

อาร์กิวเมนต์ serial_number คือ วันที่ ที่ต้องการนำมาแปลงเป็นวันในแต่ละเดือน โดยระบุเป็นวันที่แบบข้อความ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนสูตรของฟังก์ชัั่น

ข้อควรทราบ :  Excel จะเก็บข้อมูลวันที่ในลักษณะเป็นอันดับ (serial_number) โดยจะนับเริ่มต้นอันดับที่ 1 วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1900 หรือพ.ศ. 2443 (ในระบบ Windows) เช่น วันที่ 28 March 2012 เป็นอันดับที่ 40996 (วิธีการแสดงเป็นอันดับที่ให้ Format Cell เป็น General)

ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน DAY เขียนสูตร


หมายเหตุ :
การเขียนสูตร โดยใช้ฟังก์ชัน TODAY() ได้ผลลัพธ์เป็นวันที่ปัจจุบัน
การเขียนสูตร โดยใช้ฟังก์ชัน NOW() ได้ผลลัพธ์เป็นวันที่ และเวลาปัจจุบัน

<Key Word สำหรับค้นหาบทความนี้> เรียน Excel, เรียน เขียนสูตร Excel, คำนวณ Excel, Excel Advance, สอน Excel>