วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

การใช้งานกราฟและ Chart รูปแบบต่างๆ ใน Excel

การใช้งานกราฟและ Chart รูปแบบต่างๆ ใน Excel


กราฟ หรือ ชาร์ต (chart) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้ชัดเจนและสื่อความหมายมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบความมากน้อยหรือแสดงแนวโน้มของค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยอดขายสินค้า รายได้-รายจ่าย งบดุล ราคาหลักทรัพย์ หรือแม้แต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และสถิติ เช่น ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ และจากการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ เป็นต้น

·  เริ่มสร้างกราฟอย่างง่าย


1.   คลิกเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ ปกติจะเลือกทั้งส่วนที่เป็นข้อมูล และชื่อแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูลนั้นด้วย (ยกเว้นไตเติ้ล)
2.   คลิกแท็บ Insert (แทรก) > Charts (แผนภูมิ) > คลิกเลือกประเภทกราฟหลัก
3.   คลิกเลือกรูปแบบกราฟย่อย
4. คลิกเลือก Chart Styles (ลักษณะแผนภูมิ) ที่แท็บ Design
 (ออกแบบ) >  คลิกที่


5. ต้องการใส่ชื่อกราฟ คลิกที่แท็บ Layout (เค้าร่าง) > Chart Title (ชื่อแผนภูมิ) > Centered Overlay title  > กรอกชื่อกราฟ·  รู้จักส่วนประกอบของกราฟ

 
<Key Word สำหรับค้นหาบทความนี้> สอน Excel, Excel ขั้นสูง, หลักสูตร Excel, คำนวณ Excel, อบรม Excel, เรียน Excel, สูตร Excel, Excel Advance